برچسب: واردکننده نیتریت سدیم

فروش 0

فروش

گلایسین از آمینو اسیدهای غیر ضروری است و طعم شیرینی دارد که از هیدرولیز پروتئین ها بدست می آید. گلایسین در آب محلول و حلالیت آن در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، حدود ۲۵...